Тутунов Андрей Андреевич

«Река Амур» – 48х69 к.м. 1958г №784

Абакумов Михаил Георгиевич

«Дары земли и моря» – х.м. 80х82 1999г №241

Абакумов Михаил Георгиевич

«Гремячья башня. Псков» – 49х58 к.м. 1973г. №81

Абакумов Михаил Георгиевич

«Старая крепость» -19х27 к.м. 1999г. №232

Абакумов Михаил Георгиевич

“У Плещеева озера» – х.м. 25х45 2009г. №19

Аверин Александр Николаевич

“На этюдах” – 60х90 х.м. 2019г.

Арепьев Владимир Александрович

“Туман над Богдановкой.” – 32х71 х.к.м. 2013г.

Арепьев Владимир Александрович

“Воротынские курганы.Осень.” – 32х71 х.к.м. 2015г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“Харовский дворик” – 60х80 о.т. 2006г. №322

Абакумов Михаил Георгиевич

“Ель у озера” – 60х50 х.м. 1999г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“Райково” – 24х33 х.к.м. 1985г.