Малышев Иван Кондратьевич

“Берег. Река Ока” – 49,5х70 к.м. 1982г №595

Малышев Иван Кондратьевич

“Горячий ключ” – 50х70 к.м 1977г №562

Мокров Николай Алексеевич

“Сумерки” – 60х80 х.м №769

Михайлов Олег Николаевич

“Осень” – 60х70 х.м 1982г №234

Моргун Николай Сергеевич

“Розы зимой” – 102х80 х.м 1998г №1135

Малышев Иван Кондратьевич

“Осенний перевал” – 73х101 к.м 1977г №121

Максютов Рашит Гарифович

«Стройка» – 50х70 к.м 1961г №726

Малышев Иван Кондратьевич

«Декабрь. Первый снег» – 50х70 х.м 1981г №230

Малышев Иван Кондратьевич

«Шатки.Зимний вечер» – 41х52 х.м 1979г №682

Малышев Иван Кондратьевич

«Джубга. Осенние горы» – 73х100 к.м 1977г