Нагорнов Владислав Анатольевич

“Утро” – 70х50 х.м. 2022г №319

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Боярышня” – 65х45 х.м. 2022г №472

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Перед уроком” – 60х45 х.м. 2023г №1330

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Балеринка” – 60х45 х.м. 2023г №1323

Никитин Сергей Борисович

“Майское солнце” – 120х90 х.м 2022г №73

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Морозный день” – 60х90 х.м 2023г №549

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Натюрморт с виноградом” – 50х70 х.м 2023г №320

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Зимняя охота” – 70х90 х.м 2023г №55

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Розы на окне” – х.м 100х80 2022г №67

Нисский Георгий Григорьеви

«Яблоневый сад» – 68х63 х.м 1934г №601

Нагорнов Владислав Анатольевич

“Натюрморт с сиренью” – 80х70 х.м 2022г №363

Нагорнов Владислав Анатольевич

«Маленькие друзья” – 40х50 х.м №1353