Хамков Владимир Иванович

«В городе» – 50х60 х.м. 2008г. №256

Хамков Владимир Иванович

«Похолодало» 52х60 х.,м. 2009г. №771

Хамков Владимир Иванович

“Начало Августа” – 51х59 х.м. 2009г.

Холин Дмитрий Аркадьевич

“Осенний вечерок” – 80х100 х.м. 2017г.

Хамков Владимир Иванович

“К вечеру” – 90х90 х.м. 2016г

Хамков Владимир Иванович

“Вечерние стога” – 100х100 х.м. 2018г

Хамков Владимир Иванович

“Мстера” – 60×70, орг.масло, 2010г.

Хамков Владимир Иванович

“Полдень” – 50×60, х.м., 2010г.

Хамков Владимир Иванович

“Вечер в августе” – 50×60 к.м. 2010г. №646

Хамков Владимир Иванович

“Осень” – 60×70, х.м., 2010г.

Хамков Владимир Иванович

“Осенний вечер” – 90×85, х.м., 2010г.