Шабадей Александр Николаевич

«Пионы» – 77х61 х.м. 2019г №648

Шабадей Александр Николаевич

«Миндаль и Японская айва» – 61х77 х.м. №612

Шабадей Александр Николаевич

«Розы» – 77х102 х.м 2020г №64

Шумов Павел Васильевич

“Ранняя осень” – 70х125 х.м. №622

Шумов Павел Васильевич

«Начало весны» – 50х60 х.м. 2009г №608

Шумов Павел Васильевич

«Утро на море» – 53х99 х.м. 2008г №459

Шумов Павел Васильевич

«Ночью в мастерской» – 70х104 2007г №799

Шумов Павел Васильевич

“На берегу моря” – 40х60 х.м. №662

Шумов Павел Васильевич

“Осень в Гурзуфе” – 60х70 х.м. №667

Шумов Павел Васильевич

“Солнечный день” – 40х50 х.м. 2010г №639

Шапаев Фёдор Васильевич

“Охотник” – 97х86 х.м. №860