Абакумов Михаил Георгиевич

“Харовский дворик” – 60х80 о.т. 2006г. №322

Абакумов Михаил Георгиевич

“Ель у озера” – 60х50 х.м. 1999г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“Райково” – 24х33 х.к.м. 1985г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“У Горицкого монастыря” – 35х25 х.м. 2008г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“Деревенское окно” – 30х25 х.м. 2004г.

Абакумов Михаил Георгиевич

“Сверкающее утро” 24х30 х.м. 2010г.

Абакумов Михаил Георгиевич

Половодье у ПервитскогоТоржка 16х49 1998г.

Абакумов Михаил Георгиевич

Запоздалая весна 15х25 к.м. 2001г.

Аверин Александр Николаевич

“Берег Финского залива” – 70х100, х.м., 2018г.

Аверин Александр Николаевич

“Вечер на море” – 60х80, х.м., 2018г.

Алиханов Хаджи Мурад

“Фламенко” – 120×170, х.м. 2017г.